+31(0)6-234 430 26 info@hunneketravel.nl

Hondvriendelijke vakantiehuizen in Zuid-Limburg en omstreken

Hondvriendelijke vakantiehuizen in Zuid-Limburg en omstreken

Algemene Reisvoorwaarden

Hunneke Travel voldoet aan de wet op de reisovereenkomsten van het Burgerlijk Wetboek. Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 7A: Reisovereenkomst Artikel 512.

GARANTIEREGELING:

Nederlandse reisorganisaties bieden een vorm van reisgarantie op hun aangeboden pakketreizen, zodat in geval van een faillissement het reisgeld gegarandeerd is. Elke reisorganisatie presenteert duidelijke reisvoorwaarden, waarin staat voor welke reizen de garantie geldt.
Hunneke Travel heeft geen garantieregeling (zoals o.a. SGR) en hoeft deze niet aan te bieden aan zijn klanten omdat bij Hunneke Travel alleen vakantieaccommodaties worden aangeboden zonder vervoer en dus géén pakketreizen.
Hunneke Travel is een bemiddelaar in enkel alleen vakantieaccommodaties. Om die reden is Hunneke Travel niet verplicht zich aan te sluiten bij een garantiefonds.

Ter verduidelijking:

Een pakketreis is een reis die wordt aangeboden door een reisorganisator. We spreken van een pakketreis als die aan twee voorwaarden voldoet:

  1. De reis bestaat uit minstens twee diensten. Bijvoorbeeld een vliegticket en een hotel.
  2. De reis duurt minstens 24 uur of bevat minimaal één overnachting.

Wordt er een reis samengesteld door een reisbureau met losse elementen? Bijvoorbeeld een losse vlucht en overnachtingen in een apart hotel? Dan is dit óók een pakketreis. Het reisbureau wordt dan reisorganisator. Een dergelijk reisbureau moet dan ook aan alle verplichtingen voldoen die voor reisorganisatoren gelden.

Wat is géén pakketreis?
Een los geboekt vliegticket is géén pakketreis. Een autovakantie met alleen accommodatie, is dat ook niet.
Hunneke Travel biedt alleen verblijfsaccommodatie aan en u dient zelf te zorgen voor eigen vervoer.

(bron: ACM.nl.)


Op deze website vindt u een aanbod van verblijfsaccommodaties welke te reserveren zijn via Hunneke Travel. Als u via ons boekingssysteem van deze website, www.hunneketravel.nl/ een reservering voor een vakantie maakt, dan gelden de volgende Algemene Reisvoorwaarden:

ARTIKEL 1: INLEIDENDE BEPALING EN BEGRIPPEN

Artikel 1, lid 1
In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

A. Accommodatieverstrekker; de eigenaar of beheerder van een vakantieverblijf die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek een vakantieverblijf aanbiedt via Hunneke Travel.

B. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een accommodatieverstrekker zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden vakantieverblijf en eventuele extra diensten of producten.

C. Reiziger;
a. de wederpartij van de accommodatieverstrekker, of,
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of,
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot de accommodatieverstrekker is overgedragen.

D. Boekingskantoor; het bedrijf dat tussen de reiziger en de accommodatieverstrekker bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst, zijnde Hunneke Travel.

E. Website; de website van het boekingskantoor, te weten www.hunneketravel.nl/

F. Partners; de beheerder van een vakantieverblijf die, in de uitoefening van zijn bedrijf, aan het publiek een vakantieverblijf aanbiedt via Hunneke Travel. De zogenaamde Affiliate partners zoals Belvilla, een merk van @Leisure en Beaujean Vacances te Gulpen.

G. Verblijfsticket; voucher met adresgegevens verblijf

H. Verblijf; het feitelijk verbruik van een vakantieaccommodatie

Artikel 1, lid 2
Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die gesloten zijn via bemiddeling Hunneke Travel met uitzondering van de twee genoemde partners onder F.

Artikel 1, lid 3
Reisovereenkomsten kunnen alleen gesloten worden indien de reiziger 18 jaar of ouder is. Reisovereenkomsten, gesloten door personen jonger dan die leeftijd, zijn dan ook niet geldig.

Artikel 1, lid 4
Op de reisovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING EN INHOUD REISOVEREENKOMST

Artikel 2, lid 1
Door de reiziger gedane boekingen zijn bindend, ook indien deze op aanvraag zijn en/of om andere reden niet direct door het boekingskantoor bevestigd kunnen worden. De reisovereenkomst komt tot stand op het moment dat het boekingskantoor de schriftelijke bevestiging van uw reservering, tevens factuur, per e-mail binnen 3 werkdagen aan de reiziger heeft verzonden. Hunneke Travel wijst u erop dat reserveringen die u maakt bij Hunneke Travel wettelijk definitief zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten betreffende reisovereenkomsten als door Hunneke Travel geleverd.

Artikel 2, lid 2
De reiziger zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere reiziger(s) verstrekken.

Artikel 2, lid 3
Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 2, lid 4
Indien het boekingskantoor bereid en in staat is wijzigingsverzoeken en/of annuleringsverzoeken binnen 48 uur ná een definitieve reservering in behandeling te nemen, heeft zij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:
a. de aan het verzoek gebonden organisatie- en administratie kosten van € 45,00 per boeking;
b. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken accommodatieverstrekkers/partners in rekening gebrachte extra kosten. Deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van het boekingskantoor.

Artikel 2, lid 5
De dagen van vertrek en aankomst worden als gehele dagen gerekend. Het tijdstip dat de reiziger het vakantieverblijf kan betrekken en dient te verlaten wordt bepaald door de accommodatieverstrekker. Als algemene richtlijn wordt gesteld: aankomst na 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. Indien het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de overeenkomst, heeft de reiziger geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

Artikel 2, lid 6
Elke accommodatie mag slechts betrokken worden door het aantal personen dat in de reisovereenkomst is overeengekomen. Bij wijziging van het aantal personen dient de reiziger dit te melden bij de accommodatieverstrekker. Bij overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden, onverminderd de aansprakelijkheid van de reiziger voor de volle huursom.

Artikel 2, lid 7
Het boekingskantoor draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, prijzen en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

ARTIKEL 3: REISBESCHEIDEN

Artikel 3, lid 1
Wanneer het boekingskantoor de bevestiging-reisovereenkomst en de factuur, per e-mail bevestigd en/of verzonden heeft, ontvangt de reiziger het verblijfsticket en overige noodzakelijke contactgegevens, binnen 14 dagen na volledige betaling op zijn bij de boeking aangegeven e-mail adres.

ARTIKEL 4: PRIJZEN

Artikel 4, lid 1
De gepubliceerde prijzen zijn richtprijzen en gelden per accommodatie. En zijn exclusief reis-annuleringsverzekering of schadelogies verzekering en eventuele bijkomende kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten, overige toeslagen en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen (toeristenbelasting) worden apart vermeld. De op enig moment geldende richtprijzen en tarieven staan uitsluitend vermeld op de website van Hunneke Travel.

Artikel 4, lid 2
Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door het boekingskantoor is verzonden.

Artikel 4, lid 3
Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 5: BETALING EN BORG

Artikel 5, lid 1
Uiterlijk 3 werkdagen na dagtekening van de reisbevestiging, dient 50% van de reissom betaald te zijn plus de premie voor (annulerings- reis- en of schadelogies) verzekering(en)) indien deze verzekering(en) door de reiziger zijn aangevraagd bij boeking. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis betaald te zijn inclusief een borg indien deze namens de accommodatieverstrekker door Hunneke Travel geïncasseerd wordt.
Bij reservering binnen 6 weken voor aanvang van de reis moet binnen 3 werkdagen na dagtekening van de reisbevestiging de betaling van de gehele reissom inclusief borg (indien van toepassing) worden voldaan.
Bij een reissom die lager is dan € 500,00 dient het totale bedrag uiterlijk 3 werkdagen na dagtekening van de reisbevestiging betaald te zijn.
Afwijkende betalingsregels ingeval van korte termijn boekingen (binnen 5 dagen voor aankomstdatum) én boekingen via onze partners worden vooraf tijdens het boeken meegedeeld.

Artikel 5, lid 2
De te betalen reissom moet voldaan zijn binnen de termijn(en) die wordt aangegeven op de reisfactuur. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens het boekingskantoor schriftelijk of per e-mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 3 dagen en uiterlijk op de dag vóór aankomst te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Het boekingskantoor zal dan de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 6 en 8 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 5, lid 3
De betaling geschiedt per internetbankieren (voorlopig de enige betalingswijze via Hunneke Travel) en geldt als datum van betaling, de dag van bijschrijving op de bankrekening van Hunneke Travel.

Artikel 5, lid 4
De huurder (reiziger) dient voor het verblijf in een vakantieaccommodatie gehuurd via Hunneke Travel ter plaatse een borgsom te betalen. Bij gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd! De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan de eigenaar of de beheerder van het vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de huurovereenkomst/reisovereenkomst en op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden de bijkomende kosten zoals eventuele service en schoonmaakkosten afgerekend en worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom aan de huurder gerestitueerd. De eigenaar/beheerder van de vakantieaccommodatie en of Hunneke Travel streeft er naar om (het restant borg) de borgsom terug te betalen binnen 14 dagen na het einde van het verblijf. De huurder (reiziger) dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres en bankgegevens (rekeningnummer, IBAN en BIC code) aan de eigenaar en/of de beheerder en/of Hunneke Travel te melden.

ARTIKEL 6: ANNULERING DOOR DE REIZIGER, OMBOEKING/WIJZIGING, VERVANGING PERSONEN

Artikel 6, lid 1 Annulering
De reiziger kan tot vóór de dag van aankomst ten alle tijde de reis annuleren. Bepalend voor de annulering is het moment van ontvangst van de annulering bij Hunneke Travel. De reiziger wordt aangeraden om schriftelijk en of per e-mail te annuleren onder vermelding van reserverings-boekingsnummer. Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen bij annulering:

  • voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 30% van de reissom,
  • in geval van annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 60% van de reissom,
  • in geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode: 90% van de reissom.
  • voor latere annulering of bij het niet verschijnen wordt de volle prijs in rekening gebracht.

Artikel 6, lid 2 Omboeking/wijziging
in geval van omboeking en of wijziging in de reisdatum of de gekozen huisvesting, voor zover dit mogelijk is, berekent Hunneke Travel de annuleringskosten volgens de vergoeding in bovenstaand Artikel 6, lid 1 plus een vergoeding van € 27,00 aan wijzigings-omboekingskosten. Hunneke Travel is niet verplicht om de gewenste omboeking/wijziging uit te voeren.

Artikel 6, lid 3 Vervanging personen
De reiziger kan Hunneke Travel verzoeken zicht te laten vervangen door een andere persoon, die de rechten en de plichten uit de reisovereenkomst overneemt. Hiertoe dient de reiziger dit tijdig aan Hunneke Travel mede te delen, zodat de noodzakelijke wijzigingen gemaakt kunnen worden. Hunneke Travel kan zich verzetten tegen de overname door deze andere persoon, indien deze derde niet voldoet aan vereisten voor deze reis of indien niet voldaan kan worden aan wettelijke regelingen of administratieve vereisten. Indien een andere persoon in plaats treed van de reiziger, dan zijn zowel deze persoon als de reiziger hoofdelijk aansprakelijk jegens Hunneke Travel voor de reissom en de ontstane meerkosten. Voor de wijzigingen van de naam van de persoon rekent Hunneke Travel, € 27,00.

De in dit artikel bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

ARTIKEL 7: WIJZIGING, EVENTUEEL GEVOLGD DOOR OPZEGGING DOOR HET BOEKINGSKANTOOR

Artikel 7, lid 1
Het boekingskantoor heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van het boekingskantoor aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien het boekingskantoor door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 7, lid 2
Het boekingskantoor moet de reiziger voor zover mogelijk binnen 3 werkdagen nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen

Artikel 7, lid 3
Het alternatieve aanbod moet voor de geboekte periode worden aangeboden en dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
a. de situering van de accommodatie;
b. de aard en klasse van de accommodatie;
c. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij bovenbedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met;
a. de bij het boekingskantoor bekende en door haar schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s);
b. bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger(s) van wezenlijk belang zijn opgegeven.

Artikel 7, lid 4
Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van het boekingskantoor door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 5 van toepassing.

Artikel 7, lid 5
De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft de reiziger het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 6 van dit artikel.

Artikel 7, lid 6
a. Indien na aankomst van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of de accommodatieverstrekker bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt de accommodatieverstrekker er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.
b. De uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van de accommodatieverstrekker, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.

ARTIKE 8. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 8, lid 1
Het boekingskantoor is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat:
a. zij bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door de reiziger verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.

Artikel 8, lid 2
Het boekingskantoor aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis-, annulerings, of ziektekostenverzekering.

Artikel 8, lid 3
Indien het boekingskantoor jegens de reiziger aansprakelijk is, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 8, lid 4
Aansprakelijkheid van het boekingskantoor voor indirecte schade, gevolgschade en immateriële schade is te allen tijde uitgesloten.

Artikel 8, lid 5
Iedere aansprakelijkheid van het boekingskantoor is te allen tijde beperkt tot het door haar verzekering in het desbetreffende geval uit te keren bedrag.

Artikel 8, lid 6
De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

ARTIKEL 9: HULP EN BIJSTAND

De accommodatieverstrekker is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de accommodatieverstrekker, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de accommodatieverstrekker tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

ARTIKEL 10: VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

Artikel 10, lid 1
De reiziger(s) is/zijn tijdens zijn/hun verblijf verplicht tot naleving van alle aanwijzingen en redelijke gebruiksinstructies van het boekingskantoor en de accommodatieverstrekker. Dit ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen. Met andere woorden, de huurder(s) dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door Hunneke Travel en/of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.

Artikel 10, lid 2
Het vakantieverblijf dient tussen 16:00 uur en 18:00 uur op de dag van aankomst betrokken te worden, tenzij op de reisovereenkomst en verblijfsticket anders is bepaald. Reizigers die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen) arriveren, zijn verplicht de accommodatieverstrekker hiervan tijdig in kennis te stellen. De huurder dient, tenzij op de reisovereenkomst en verblijfsticket anders is bepaald, het vakantiehuis uiterlijl op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben verlaten. Hunneke Travel is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek op een later tijdstip dan op het verblijfsticket (voucher) is aangegeven dient huurder een extra huurbedrag per dag te betalen.

ARTIKEL 11: RENTE EN INCASSOKOSTEN

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens het boekingskantoor heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 45,40.

ARTIKEL 12: KLACHTEN

Artikel 12, lid 1
Wanneer de reiziger ten tijde van zijn verblijf een klacht heeft, dient deze terstond ter plaatse te worden gemeld bij de accommodatieverstrekker, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij het boekingskantoor Hunneke Travel.

Artikel 12, lid 2
Als de klacht tijdens het verblijf niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot en schriftelijke klacht, dient de reiziger deze, uiterlijk 1 maand na vertrek, schriftelijk in te dienen bij het boekingskantoor. Mocht ook dit niet tot een oplossing leiden, heeft de reiziger de mogelijkheid tot uiterlijk 3 maanden na vertrek, de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter te Maastricht.

ARTIKEL 13: ALGEMEEN

Artikel 13, lid 1
Kennelijke druk en zetfouten binden Hunneke Travel niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

Artikel 13, lid 2
Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over producten en diensten van Hunneke Travel te geven. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken: info@hunneketravel.nl/. Zie ook onze Privacyverklaring.