+31(0)6-234 430 26 info@hunneketravel.nl

Vakantie voor hond & baas in Zuid-Limburg en omstreken

Vakantie voor hond & baas in Zuid-Limburg en omstreken

Algemene Reisvoorwaarden

Hunneke Travel is aangesloten bij de belangenvereniging, Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) en voldoet aan de wet op de reisovereenkomsten van het Burgerlijk Wetboek. Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 7A: Reisovereenkomst Artikel 512.

GARANTIEREGELING:

Alle bij VvKR aangesloten reisorganisaties bieden een vorm van reisgarantie op hun pakketreizen, zodat in geval van faillissement het reisgeld gegarandeerd is. Elke reisorganisatie presenteert duidelijke reisvoorwaarden, waarin staat voor welke reizen de garantie geldt. Dit betekent dat Hunneke Travel geen garantieregeling (zoals o.a. SGR) hoeft aan te bieden omdat alleen accommodatie wordt aangeboden zonder vervoer en dus géén pakketreizen. Hunneke Travel is reisbemiddelaar in vakantieaccommodaties (vakantiehuizen). Om die reden is Hunneke Travel niet aangesloten bij een garantiefonds.

Ter verduidelijking:

Een pakketreis is een reis die wordt aangeboden door een reisorganisator. We spreken van een pakketreis als die aan twee voorwaarden voldoet:

  1. De reis bestaat uit minstens twee diensten. Bijvoorbeeld een vliegticket en een hotel.
  2. De reis duurt minstens 24 uur of bevat minimaal één overnachting.

Wordt er een reis samengesteld door een reisbureau met losse elementen? Bijvoorbeeld een losse vlucht en overnachtingen in een apart hotel? Dan is dit ook een pakketreis. Het reisbureau wordt dan reisorganisator. Dit reisbureau moet dan ook aan alle verplichtingen voldoen die voor reisorganisatoren gelden.

Wat is géén pakketreis?
Een los geboekt vliegticket is géén pakketreis. Een autovakantie met alleen accommodatie, is dat ook niet.

(bron: ACM.nl.)


Op deze website vindt u een aanbod van vakantie accommodaties welke te reserveren zijn via Hunneke Travel. Als u via ons boekingssysteem van deze website, www.hunneketravel.nl een reservering voor een vakantie maakt, dan gelden de volgende Algemene Reisvoorwaarden:

Artikel 1: INLEIDENDE BEPALING

Artikel 1, lid 1
In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

A. Accommodatieverstrekker; de eigenaar of beheerder van een vakantieverblijf die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek een vakantieverblijf aanbiedt via Hunneke Travel.

B. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een accommodatieverstrekker zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden vakantieverblijf en eventuele extra diensten of producten.

C. Reiziger;
a. de wederpartij van de accommodatieverstrekker, of,
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of,
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden, de rechtsverhoudingtot de accommodatieverstrekker is overgedragen.

D. Boekingskantoor; het bedrijf dat tussen de reiziger en de accommodatieverstrekker bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst, zijnde Hunneke Travel.

E. Website; de website van het boekingskantoor, te weten www.hunneketravel.nl

F. Werkdagen; de dagen: maandag tot en met zaterdag. Uitgezonderd officiële Feest- en Gedenkdagen in Nederland en België.

Artikel 1, lid 2
Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die gesloten zijn via bemiddeling Hunneke Travel.

Artikel 1, lid 3
Reisovereenkomsten kunnen alleen gesloten worden indien de reiziger 18 jaar of ouder is. Reisovereenkomsten, gesloten door personen jonger dan die leeftijd, zijn dan ook niet geldig.

Artikel 1, lid 4
Op de reisovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2: TOTSTANDKOMING EN INHOUD REISOVEREENKOMST

Artikel 2, lid 1
Door de reiziger gedane boekingen zijn bindend, ook indien deze op aanvraag zijn en/of om andere reden niet direct door het boekingskantoor bevestigd kunnen worden. De reisovereenkomst komt tot stand op het moment dat het boekingskantoor de schriftelijke bevestiging van uw reservering, tevens factuur, per mail of per post binnen 3 werkdagen aan de reiziger heeft verzonden.

Artikel 2, lid 2
De reiziger zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere reiziger(s) verstrekken.

Artikel 2, lid 3
Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 2, lid 4
Indien het boekingskantoor bereid en in staat is wijzigingsverzoeken en/of annuleringsverzoeken binnen 48 uur na een definitieve reservering in behandeling te nemen, heeft zij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:
a. de aan het verzoek gebonden organisatie- en administratie kosten van € 45,00 per boeking;
b. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van het boekingskantoor.

Artikel 2, lid 5
De dagen van vertrek en aankomst worden als gehele dagen gerekend. Het tijdstip dat de reiziger het vakantieverblijf kan betrekken en dient te verlaten wordt bepaald door de accommodatieverstrekker. Als algemene richtlijn wordt gesteld: aankomst na 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. Indien het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld
op de overeenkomst, heeft de reiziger geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

Artikel 2, lid 6
Elke accommodatie mag slechts betrokken worden door het aantal personen dat in de reisovereenkomst is overeengekomen. Bij wijziging van het aantal personen dient de reiziger dit te melden bij de accommodatieverstrekker. Bij overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden, onverminderd de aansprakelijkheid van de reiziger voor de volle huursom.

Artikel 2, lid 7
Het boekingskantoor draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, prijzen en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

Artikel 3: REISBESCHEIDEN

Artikel 3, lid 1
Wanneer het boekingskantoor de reservering-overeenkomst en de factuur, schriftelijk en/of per e-mail bevestigd en/of verzonden heeft, ontvangt de reiziger de reisbescheiden, binnen 14 dagen op zijn bij boeking aangegeven contactadres. Indien de boeking is gemaakt binnen 7 dagen voor aankomst, worden de reisbescheiden klaargelegd bij de receptie van de gereserveerde accommodatie.

Artikel 4: PRIJZEN

Artikel 4, lid 1
De gepubliceerde prijzen gelden per accommodatie, tenzij anders aangegeven (hotels, pensions).
Artikel 4, lid 2
Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door het boekingskantoor is verzonden.
Artikel 4, lid 3
Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 5: BETALING

Artikel 5, lid 1
Uiterlijk 5 werkdagen na dagtekening van de bevestiging, dient 50% van de reissom betaald te zijn. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis betaald te zijn. Bij reservering binnen 6 weken voor aanvang van de reis moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan. Bij een reissom die lager is dan € 500,00 dient het totale bedrag uiterlijk 5 werkdagen na dagtekening van de bevestiging betaald te zijn. Afwijkende betalingsregels ingeval van korte termijn boekingen worden tijdens het boeken meegedeeld.

Artikel 5, lid 2
Het eventuele restant van de reissom moet voldaan zijn binnen de termijn die wordt aangegeven op de reisovereenkomst. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens het boekingskantoor schriftelijk of per e-mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 3 dagen, en uiterlijk op de dag voor aankomst te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Het boekingskantoor zal dan de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 8 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 6: ANNULERING DOOR DE REIZIGER

Artikel 6, lid 1
Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen bij annulering:

  • tot 42 dagen voor aankomst 30%,
  • vanaf 42 dagen tot 28 dagen voor aankomst 60%
  • bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later 100% van de totale kosten/overeengekomen reissom.

Artikel 6, lid 2
Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet
bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

Artikel 6, lid 3
De in dit artikel bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

Artikel 7: WIJZIGING, EVENTUEEL GEVOLGD DOOR OPZEGGING DOOR HET BOEKINGSKANTOOR

Artikel 7, lid 1
Het boekingskantoor heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid
van het boekingskantoor aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien het boekingskantoor door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 7, lid 2
Het boekingskantoor moet de reiziger voor zover mogelijk binnen 3 werkdagen nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen

Artikel 7, lid 3
Het alternatieve aanbod moet voor de geboekte periode worden aangeboden en dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
a. de situering van de accommodatie;
b. de aard en klasse van de accommodatie;
c. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij bovenbedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met;
a. de bij het boekingskantoor bekende en door haar schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s);
b. bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger(s) van wezenlijk belang zijn opgegeven.

Artikel 7, lid 4
Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van het boekingskantoor door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 5 van toepassing.

Artikel 7, lid 5
De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft de reiziger het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten,
op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 6 van dit artikel.

Artikel 7, lid 6
a. Indien na aankomst van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of de accommodatieverstrekker bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt de accommodatieverstrekker er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.
b. De uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van de accommodatieverstrekker, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 8, lid 1
Het boekingskantoor is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat:
a. zij bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door de reiziger verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.

Artikel 8, lid 2
Het boekingskantoor aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis-, annulerings, of ziektekostenverzekering.

Artikel 8, lid 3
Indien het boekingskantoor jegens de reiziger aansprakelijk is, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 8, lid 4
Aansprakelijkheid van het boekingskantoor voor indirecte schade, gevolgschade en immateriële schade is te allen tijde uitgesloten.

Artikel 8, lid 5
Iedere aansprakelijkheid van het boekingskantoor is te allen tijde beperkt tot het door haar verzekering in het desbetreffende geval uit te keren bedrag.

Artikel 8, lid 6
De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

Artikel 9: HULP EN BIJSTAND
De accommodatieverstrekker is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de accommodatieverstrekker, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het derde lid van
artikel 12 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de accommodatieverstrekker tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 10: VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

Artikel 10, lid 1
De reiziger(s) is/zijn tijdens zijn/hun verblijf verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van het boekingskantoor en accommodatieverstrekker ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen.

Artikel 10, lid 2
Het vakantieverblijf dient voor 18.00 uur op de dag van aankomst betrokken te worden. Reizigers die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen) arriveren, zijn verplicht de accommodatieverstrekker hiervan tijdig in kennis te stellen.

Artikel 11: RENTE EN INCASSOKOSTEN

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens het boekingskantoor heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 45,40.

Artikel 12: KLACHTEN

Artikel 12, lid 1
Wanneer de reiziger ten tijde van zijn verblijf een klacht heeft, dient deze terstond ter plaatse te worden gemeld bij de accommodatieverstrekker,
opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij het boekingskantoor.

Artikel 12, lid 2
Als de klacht tijdens het verblijf niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot en schriftelijke klacht, dient de reiziger deze, uiterlijk 1 maand na vertrek, schriftelijk in te dienen bij het boekingskantoor. Mocht ook dit niet tot een oplossing leiden, heeft de reiziger de mogelijkheid tot uiterlijk 3 maanden na vertrek, de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter te Maastricht.

Artikel 13: ALGEMEEN

Artikel 13, lid 1
Kennelijke druk en zetfouten binden Hunneke Travel niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

Artikel 13, lid 2
Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over producten en diensten van Hunneke Travel te geven. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken: info@hunneketravel.nl